Arbetsprocess

För projektledning och projektering använder vi oss av en välutvecklad arbetsprocess som kontinuerligt uppdateras och anpassas efter ny teknik inom branschen. Vår arbetsprocess är dessutom ISO-certifierad både för miljörutiner (ISO 14001) och för kvalitetsrutiner (ISO 9001). Nedan följer ett utdrag av hur vår arbetsprocess vanligtvis är strukturerad i projekt som avser projektering.

Förstudie- och systemfas

Här påbörjar vi det initiala projektarbetet med att fastslå problemställningar, undersöka förutsättningar och tekniska krav, utföra energiberäkningar samt utföra kostnadskalkyler. Utifrån detta beslutar vi sedan om vilka typer av installationer som är lämpliga och hur systemutformningen för dessa ska se ut.

Detaljprojekteringsfas

Här utför vi beräkningar i detalj på de installationer som föreslagits i systemfasen. Detta innebär att vi tar fram slutgiltiga bygghandlingar i form av ritningar och beskrivningar. Handlingarna tar vi fram som underlag för att koordinera projektarbetet och säkerställa optimal implementation. Utöver detta används bygghandlingarna för att redovisa att miljö-, kvalitets- och myndighetskrav har följts.

Produktionsfas

I den här fasen åtar vi oss att vara installationssamordnare samt genomför utförandekontroller. Som installationssamordnare hjälper vi till att leda arbetet direkt på plats för att kunna förtydliga och stödja installationsarbetet. 

Vem kan dra nytta av tjänsten projektering?

Vi erbjuder projektering på både större och mindre skala och vänder oss därför både till proffs i byggbranschen och till privatpersoner. Vare sig det handlar om större byggnadsprojekt som verksamhetslokaler och anläggningar eller privata boenden är du välkommen att höra av dig till oss för att se vad vi kan hjälpa dig med.

  Erfarenhet och kompetens

  Vi har erfaren och välutbildad personal som utgörs av ingenjörer och tekniker som innehar spetskompetens inom olika tekniska områden. Vi ser alltid till att tillhandahålla rätt kompetens till rätt uppdrag och har även kontaktnätet och kunskapen att ta in underkonsulter i specifika fall om så krävs.

  • Har du behov av någon specifik kompetens eller undrar någonting? Då är du varmt välkommen att skicka oss en fråga så återkommer vi så snart vi kan!
  • Kontakta oss

  Tekniska hjälpmedel och verktyg

  Vi ser alltid till att följa branschens utveckling när det kommer till tekniska verktyg och har även en långt framskriden digitalisering. Vi ser det som en självklarhet att ständigt uppdatera våra verktyg efter bransch- och marknadsstandard. Nedan följer en lista på verktyg som vi använder vid projekteringsuppdrag.

  Verktyg - Förstudie- och systemskede

  • - Värmekamera för energi- och inneklimatutredningar
  • - Luftflödesmätare och instrument för inneklimat inklusive analysverktyg för inneklimatutredningar
  • - VIP Energy för energiberäkningar
  • - Wikells kalkylprogram för kostnadskalkyler

  Verktyg - Detaljprojekteringsskede

  • - MagiCAD Schematics för schemaritning och driftkort
  • - MagiCAD VVS för AutoCAD för ritningar i 3D
  • - Beskrivningsverktyg
  • - Svensk Byggtjänst, för framtagande av beskrivning enligt AMA

  Produkter

  Projektering värme, sanitet och kyla

  Tjänsten Projektering värme-, sanitet- & kyla sker vanligtvis vid planering av nya hus och går ut både på att undersöka förutsättningar för VS-, kyl- och sanitetssystem samt för att planera och leda installationen av dessa system. Målet är att utforma huset så att önskat inomhusklimat kan säkerställas samt så att balans mellan över och underskott av värme råder i byggnaden.

  Olika typer av byggnader har ofta olika krav på sig vilket kan kräva specifika system. Därför behövs det expertkompetens inför och under installering av värme-, sanitets- och kylsystem, någonting som vi erfordrar och erbjuder. Vi är utbildade och erfarna av projektering från start till slut i både förstudie och under programskede, från utredning av förutsättningar till fastställning, utformning och konstruktion samt genom inhämtning av projekteringsunderlag och vid detaljprojektering.

  Vanliga moment i projekterinsuppdraget är värmebehovsberäkningar, kylbehovsberäkningar, flödesberäkningar, samt att upprätta arbetsbeskrivningar med ritningar. I projekteringsuppdraget kan också ingå uppföljning för att se om projekteringsarbetet har kunnat realiseras i den verkliga byggnaden.

  För att du ska få tjänsten utformad på rätt sätt i just ditt projekt är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

  Projektering ventilation

  Tjänsten Projektering Ventilation sker vanligtvis vid planering och uppförande av nya hus och går ut både på att undersöka förutsättningar för vilken typ av ventilationssystem som är bäst lämpade samt att på att planera och leda installationen av dessa system. Målet är att utforma byggnaden så att önskat inomhusklimat kan säkerställas utan onödig energiåtgång eller att byggnaden i sig inte får över- eller underskott av värme.

  Olika typer av byggnader har olika krav på inomhusklimat vilket kan kräva specifika system. Därför behövs det expertkompetens vid planering och under installation av ventilationssystem. Vi är utbildade att erbjuda den expertkompetensen och har lång erfarenhet av att projektering: både i förstudie och under programskede, från utredning till fastställning av lösningar, genom utformning och konstruktion samt genom inhämtning av projekteringsunderlag och vid detaljprojektering.

  Vanliga moment vid projektering av ventilationssystem är värmebehovsberäkningar, kylbehovsberäkningar, flödesberäkningar, ljudberäkningar samt att säkerställa integrerad implementering så att system inte tar för stor plats och så att de är estetiskt tilltalande. Dessa moment redovisas i arbetsbeskrivningar och ritningar. I projekteringsuppdraget kan också ingå uppföljning för att se om projekteringsarbetet har kunnat realiseras i den verkliga byggnaden.

  De vanligaste typerna av ventilationssystem är självdragssystem (S), frånluftssystem (F), frånluftssystem med återvinning (FX), från- och tilluftssystem (FT) samt från- och tilluftssystem med återvinning (FTX). När ventilationssystemet i någon grad behandlar luft genom ex värmning eller kylning benämns det även som ett luftbehandlingssystem.

  För att du ska få tjänsten utformad på rätt sätt i just ditt projekt är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

  Projektering energi/energisamordning

  Produktbeskrivning kommer inom kort – ifall du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna!

  Projektering styr-, regler-, övervakningssystem, VVS

  Produktbeskrivning kommer inom kort – ifall du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna!

  Projektering Anläggnings-VA - i allmänna nätet

  Produktbeskrivning kommer inom kort – ifall du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna!

  Projektledning

  Vi åtar oss tjänsten Projektledning i projekt främst inom vår bransch med huvudfokus på våra expertområden. I rollen som projektledare organiserar, leder och understödjer vi övriga projektmedarbetare som experter, detta för att säkerställa bästa möjliga resultat och att produkten faller inom R =A*K (Resultat = Acceptans och Kvalitet). Vi har lång erfarenhet av projektledning och lägger stor vikt vid att som projektledare vara lyhörda inför andras åsikter för att informera och nyansera de beslut vi fattar. I beslutsordningen är projektledaren vanligen underställd projektägaren (byggherren), eventuell styrgrupp och brukare vid sidan av kvalitetsansvarig och eventuell avdelningschef. I vårt uppdrag som projektledare kan även kontrollanter innefattas.

  Om det i just ert projekt finns behov av en projektledare är ni välkomna att höra av er för dialog vad avser omfattning.

  Projektering Kyl- och komfortsystem

  Människor spenderar mycket tid inomhus. Luften vi andas, temperaturen vi känner och ljudet vi hör har stor inverkan på vårt välmående. Därför är det viktigt att ställa kvalitetskrav så att goda förutsättningar skapas för rätt inomhusklimat. Det ställs olika krav på inneklimat för olika byggnadstyper, baserat på exempelvis storlek, komplexitet och verksamhetens ändamål. Kraven kan till exempel komma från Arbetsmiljöverket, från olika byggregler eller från personliga önskemål – oavsett varifrån kraven kommer leder de i sig till behov för komplexa, specialanpassade system för att upprätthålla rätt inomhusklimat.

  Tjänsten Projektering Kyl- och komfortsystem sker vanligtvis vid sidan av och i samråd med övriga yrkeskategoriers projektering och går ut på att undersöka valet av olika tekniska lösningar och deras inverkan på inomhusklimatet.

  Undersökningarna genomförs med beräkningsprogram där vi simulerar och analyserar inomhusklimatet i respektive rum. Resultatet av simuleringen redogörs i form av rapporter över varaktighet i exempelvis övertemperatur och dålig luft.

  Om du eller de som ska bruka lokalen har specifika krav på inomhusklimatet i just ditt projekt är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

  Analys och leveranssäkerhet, fjärrvärme

  Tjänsten Analys & leveranssäkerhet av fjärrvärme vänder sig främst till energiföretag och innebär att i energiföretagens fjärrvärmenät skapa förutsättningar för en trygg och säker värmeförsörjning genom att kvalitetssäkra leveransen av energi. Kvaliteten kan delas in i leveranssäkerhet och effektkvalitet. Där leveranssäkerhet avser förmågan att leverera värmeenergi till kund i leveranspunkt utan avbrott och effektkvaliteten avser att kunna leverera energi utan avvikelser i tryck och temperatur.

  Vi bidrar till kvaliteten genom att med programvaror analysera eventuella förändringar i det befintliga nätets sträckning, i produktionsanläggningens förutsättningar eller av potentiella förändringar i kundens byggnad.

  Avgränsningar mellan produktion, distribution och slutanvändare gör att det i vårt uppdrag endast ingår att rådgöra för hur fjärrvärmeleverantören kan påverka effektkvaliteten genom att exempelvis:

  • Dimensionera och utforma nätet
  • Optimera leveranserna från produktionsanläggningarna
  • Säkerställa produktionen genom att skapa redundans med reservanläggningar
  • Analysera förbrukningsdata och att därefter genom dialog med anslutna kunder ge råd om energianvändning

  Analys- och leveranssäkerhet innefattar arbetsmoment i olika skeden. Vanligast är att ett befintligt nät behöver analyseras på grund av leveransproblem, ändrade förbrukningsdata hos kunder eller vid förändringar i produktionsanläggning eller utökat distributionsnät.

  Analysen resulterar i en rapport med eventuella förändrings- eller förbättringsförslag.

  Om ditt energiföretag är I behov av att kvalitetssäkra värmeleveransen är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

  Projektering fjärrvärme, distributionssystem

  Produktbeskrivning kommer inom kort – ifall du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna!

  Driftoptimering

  Tjänsten driftoptimering syftar till att minska energianvändning och genomförs under förvaltningsskedet. Tjänsten innebär att se över det tekniska systemet för värme, kyla, ventilation och tappvatten inklusive styrning och reglering så att dessa samverkar för att minska energianvändning vilket i sin tur leder till sänkta energikostnader samt bidrar till att uppfyllda externa krav på energianvändning.

  Tekniskt innebär tjänsten att med befintlig utrustning övervaka, göra justeringar samt föreslå ändringar. Ofta ingår också en viss utbildning av driftpersonal.

  Driftoptimering lämpar sig för större fastigheter som exempelvis flerbostadshus, industrier, skolor och sjukhus och anpassas efter fastighetsägarens behov samt efter byggnaden och installationerna ifråga.

  Är du osäker på hur omfattande tjänsten driftoptimering behöver vara för att passa in i just din fastighet är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

  Drift- och underhållsinstruktioner

  Tjänsten Drift- och underhållsinstruktionerhar vi utformat som svar på de samhällskrav som ställs på underhåll av byggnader, anläggningar och installationer för att deras utformning och tekniska egenskaper ska bevaras och vara fullgoda under hela brukstiden. För oss innebär det att vi sammanställer och eventuellt upprättar dokument som ska informera om hur exempelvis vvs-system är uppbyggda och ska fungera. Informationen i dokumenten innehåller instruktioner anpassade till driftpersonal för de drift- och underhållsåtgärder som är nödvändiga för att uppnå god och beständig funktion.

  Ansvaret för att drift- och underhållsinstruktioner tillhandahålls i godtagbart skick ligger i byggprojekt hos byggherren och vid förvaltning hos fastighetsägaren.

  Vår utformningen av drift- och underhållsinstruktioner grundas alltid i riktlinjer framtagna ur branschstandard samt ur eventuella entreprenadhandlingar. Vi förordar att följa standard där kvaliteten på dokumentationen kan indelas i Baskvalitet, Normal kvalitet och Hög kvalitet . I samband med uppdragsstart sker dialog om vilken kvalitet som är lämplig för det specifika objektet i fråga.

  Om du känner behov av att upprätta eller komplettera befintlig dokumentation är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

  Installationssamordning

  Tjänsten Installationssamordning syftar till att samordna delaktiga installationskonsulter under projekteringsstadiet samt till att styra och övervaka entreprenaden under installationsprocessen.

  I projekteringsstadiet är installationssamordnaren normalt underställd projekt- och projekteringsledaren. Samordningen sker vanligtvis under förstudie, program-, system- och bygghandlingsskedet. I dessa skeden, för underlättande av beslutsprocessen och för att skapa budgetunderlag, kan också ingå att upprätta kalkylstöd för de installationsområden som ingår.

  Under produktionsskedet samordnas installationsarbeten med tidsplanering, ekonomisk uppföljning och tekniska kontroller. Dessutom ingår vanligtvis att vid överlämnande säkerställa att anläggningen besiktas och dokumenteras innan den överlåts till beställaren.

  Samordningen kan även vid avsaknad av projekteringsledare och/eller energisamordnare även avse dessa områden.

  Är du osäker på hur omfattande tjänsten installationssamordning behöver vara för att passa in i just din fastighet är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

  Hemsida & Design av Intendit Webbyrå