Vem kan dra nytta av tjänsten besiktning?

Vi erbjuder besiktning på både större och mindre skala och vänder oss därför både till proffs i byggbranschen och till privatpersoner. Vare sig det handlar om system på större skala som i verksamhetslokaler och anläggningar eller i privata boenden är du välkommen att höra av dig till oss för att se vad vi kan hjälpa dig med. De typer av besiktningar vi gör är:

 1. Kontrollbesiktningar under installationsskede
 2. Slutbesiktning på vid finalisering av installationer
 3. Funktionskontroller och besiktningar under förvaltningsskede

Längst ned på den här sidan finner du hela listan på de besiktningstyper vi tillhandahåller kompetens för och utför.

Tekniska resurser

Vi använder oss alltid av den senaste tekniken när det gäller tekniska hjälpmedel som exempelvis:

 1. Luftflödesmätare
 2. Analysverktyg för inneklimatmätningar
 3. Utrustning för energi och effektmätningar
 4. Värmekamera mm.

  Erfarenhet och kompetens

  Vi har erfaren och välutbildad personal som utgörs av ingenjörer och tekniker som innehar spetskompetens inom olika tekniska områden samt de certifieringar som krävs för att få utföra våra tjänster. Vi ser alltid till att tillhandahålla rätt kompetens till rätt uppdrag och har även kontaktnätet och kunskapen att ta in underkonsulter i specifika fall om så krävs.

  • Har du behov av någon specifik kompetens eller undrar någonting? Då är du varmt välkommen att skicka oss en fråga så återkommer vi så snart vi kan! 

  Produkter

  Vi utför flera olika typer av besiktning för olika situationer och installationer.
  Nedan följer ett urval av några av de system och installationer vi besiktar:

  Entreprenadbesiktning som huvudbesiktningsman (AB/ABT)

  I tjänsten Entreprenadbesiktning så kontrollerar besiktningsmannen att byggnaden är uppförd i enlighet med kontrakt och avtal och att entreprenaden följer rådande svenska branschregler och myndighetskrav. Tjänsten utmynnar i utlåtande och eventuella bilagor där fel och brister antecknas, under vilken tid som avhjälpande ska ske samt tydliggörande om vilken part som ansvarar för att avhjälpa felet.

  När vi agerar huvudbesiktningsman är rollen att ansvara för en grupp besiktningsmän med olika inrikningsområden. Huvudbesiktningsmannen har den yttersta befogenhet att besluta om entreprenadens godkännande i sin helhet.

  Besiktningar sker i olika former:

  • Förbesiktning,
  • Slutbesiktning
  • Efterbesiktning,
  • Garantibesiktning,
  • Normerande besiktnin
  • Särskild besiktning

  För att du ska få tjänsten utformad på rätt sätt i just ditt projekt är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

  Entreprenadbesiktning värmesystem, ventilation och styrsystem (biträdande)

  I tjänsten Entreprenadbesiktning så kontrollerar besiktningsmannen att byggnaden är uppförd i enlighet med kontrakt och avtal och att entreprenaden följer rådande svenska branschregler och myndighetskrav. Tjänsten utmynnar i utlåtande och eventuella bilagor där fel och brister antecknas, under vilken tid som avhjälpande ska ske samt tydliggörande om vilken part som ansvarar för att avhjälpa felet.

  Som biträdande besiktningsman ingår vi i grupp av besiktningsmän med olika inriktningsområden varav vi tillhandahåller besiktning över VS- och Ventilationsinstallationer.

  Besiktningar sker i olika former:

  • Förbesiktning,
  • Slutbesiktning
  • Efterbesiktning,
  • Garantibesiktning,
  • Normerande besiktnin
  • Särskild besiktning

  För att du ska få tjänsten utformad på rätt sätt i just ditt projekt är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

  Obligatorisk ventilationskontroll (OVK-besiktning)

  Tjänsten OVK-besiktning syftar till att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader genom att se till att ventilationssystem fungerar som avsett. Detta görs när byggnader tas i drift samt med regelbundna intervall. Kontroll utförs av certifierade funktionskontrollanter enligt föreskrifter från Boverket och med kommunens byggnadsnämnd som håller tillsyn över att kontroller sker. Besiktningen bidrar också till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

  Tekniskt innebär tjänsten att vi kontroller att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden samt att vi säkerställer att alla förutsättningar för god skötsel finns, vilket kan innefatta korrekta instruktioner och skötselanvisningar. Kontrollen utmynnar i besiktningsprotokoll och intyg.

  Kontrollkrav gäller vid byggnader för skolor, vård, flerbostadshus, kontor och kontor i industribyggnader. Dessutom görs kontroll i en- och tvåbostadshus vid nybyggnation.

  Är du osäker på om tjänster lämpar sig för just din fastighet är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

  Energideklaration

  Lagen om energideklaration infördes 2006 med syftet att främja effektiv energianvändning och generell förbättring av inomhusklimat. Vi har utformat vår tjänst Energideklaration utifrån dessa lagstadgade krav. Tjänsten går ut på att undersöka byggnaders energianvändning genom att uppföra en sammanställning av den energiåtgång byggnaden i fråga kräver för normal drift samt genom att utföra besiktning. Utifrån dessa bedömningar lägger vi fram förslag på kostnadseffektiva lösningar som kan tas till för att minska energianvändning och öka energieffektivitet. Tjänsten utmynnar i en deklaration som elektroniskt registreras hos Boverket samt ett dokument som påvisar byggnadens status avseende energiåtgång.

  De byggnader som innefattas av lagen och som ska ha en energideklaration är:

  • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten
  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt. Nyttjanderätt innebär en rättighet att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende eller lån av fast egendom.

  För att du ska få tjänsten utformad på rätt sätt och få ut så mycket som möjligt av deklarationen är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer!

  Energibesiktning

  Tjänsten Energibesiktning går ut på att genom besiktning av en byggnad och dess tekniska installationer analysera byggnadens energiprestanda samt föreslå energiförbättrande åtgärder. Energibesiktning genomförs ofta i stegen:

  1. Inventering och statusbedömning
  2. Detaljerad besiktning av byggnad och installationer
  3. Analyser och beräkningar samt
  4. Avrapportering

  Besiktningen genomförs av erfarna besiktningsmän och resultatet redogörs och levereras i en rapport med åtgärdsförslag. Energibesiktning är en del av tjänsten Energideklaration men en separat besiktning kan ofta ge mer detaljerade kostnadseffektiva åtgärder.

  Energibesiktning är en bra start i arbetet mot en energieffektivare byggnad. Om du är nyfiken på hur stora dina besparingar kan bli så tveka inte att höra av dig så berättar vi mer gällande energibesiktning.

  Kontroll värme, ventilation och sanitet

  Produktbeskrivning kommer inom kort – ifall du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna!

  Hemsida & Design av Intendit Webbyrå