Projektering

Projektering

I förstudie, systemskede och byggskede blir det tal om projektledning, projektering va-, värme-, ventilations-, styr-, regler och övervakningssystem, anläggnings va samt energi/energisamordning.

Tekniska resurser

VVS-Råd använder sig av den senaste tekniken när det gäller programvaror och övriga hjälpmedel för att kunna simulera respektive se utfall av föreslagna lösningar. I detaljprojekteringen används programvaror fullt kompatibla med vad beställaren så kräver samt i enlighet med myndighetskrav och branschstandard.

I förstudie- och systemskedet inhämtas problemställning och krav fastställs. I denna fas används programvaror och mätinstrument som:

  • Värmekamera för energi- och inneklimatutredningar
  • Luftflödesmätare och instrument för inneklimat inklusive analysverktyg för inneklimatutredningar
  • VIP Energy för energiberäkningar
  • Wikells kalkylprogram för kostnadskalkyler

Under projekteringsfasen detaljstuderas föreslagna lösningar med hjälp av på marknaden lämpliga beräkningsprogram. Detta för att kunna simulera funktion respektive utfall av föreslagna lösningar. Projektering sker huvudsakligen i CAD-miljö där vi använder oss av följande hjälpmedel:

  • MagiCAD Schematics för schemaritning och driftkort.
  • MagiCAD VVS för AutoCAD för ritningar i 3D
  • Beskrivningsverktyg – Svensk Byggtjänst, för framtagande av beskrivning enligt AMA.

I produktionsskede åtar vi oss roller som kontrollanter för utförandekontroller samt som installationssamordnare.

Yrkesmässiga resurser

VVS-Råd innehar lämplig personal för mätning och injustering och om så krävs så tillhandahålls kompetens som underkonsult.

VVS-Råd innehar lämplig personal för ändamålet projektering och består av civilingenjörer, ingenjörer och tekniker med specialkompetens inom energi, värme, sanitet och ventilation med inneklimat. Med nuvarande personalstyrka så finns överkapacitet för nya uppdrag och om behovet ökar så regleras det genom anställningar alternativt inhyrning av underkonsulter.

Produkter

Projektering VA-system

I förstudie och programskede utreds förutsättningarna för projektets installationer för vatten och avlopp och redovisas med handlingar som underlag till beslut om fortsatt projektering. I systemhandlingsskede fastställa utformning och konstruktion vad avser vatten- och avloppsinstallationer i byggnad och i mark med hänsyn till programhandlingar. I bygghandlingsskedet inhämtas projekteringsunderlag, detaljprojekteras vatten- och avloppsinstallationer med beräkningar, arbetsbeskrivningar och ritningar samt upprättas bygg-PM.

Handlingar upprättas enligt en handlingsförteckning och utförs enligt bygghandlingar 90's riktlinjer.

Ev uppföljning under produktionsskedet sker enligt särskild överenskommelse.

Projektering Värmesystem

I förstudie och programskede utreda förutsättningarna för projektets installationer för värmesystem och redovisas med handlingar som underlag till beslut om fortsatt projektering. I systemhandlingsskede fastställa utformning och konstruktion vad avser installationer för värmesystem i byggnad och i mark med hänsyn till programhandlingar. I bygghandlingsskedet inhämtas projekteringsunderlag, detaljprojekteras installationer för värmesystem med beräkningar, arbetsbeskrivningar och ritningar samt upprättas bygg-PM.

Handlingar upprättas enligt en handlingsförteckning.

Ev uppföljning under produktionsskedet sker enligt särskild överenskommelse.

Projektering Ventilationssystem

I förstudie och programskede utreda förutsättningarna för projektets installationer för ventilation och redovisas med handlingar som underlag till beslut om fortsatt projektering.   fastställa utformning och konstruktion vad avser installationer för ventilation i byggnad och i mark med hänsyn till programhandlingar. I bygghandlingsskedet inhämtas projekteringsunderlag, detaljprojekteras ventilationssystem med beräkningar, arbetsbeskrivningar och ritningar samt upprättas bygg-PM.

Handlingar upprättas enligt en handlingsförteckning och utförs enligt bygghandlingar 90's riktlinjer.

Ev uppföljning under produktionsskedet sker enligt särskild överenskommelse.

Projektering Styr-, Regler- och Övervakning - VVS

I förstudie och programskede utreda förutsättningarna för projektets installationer för styr- regler- och övervakningssystem för ventilations-, värme- och sanitetssystem och redovisas med handlingar som underlag till beslut om fortsatt projektering. I systemhandlingsskede fastställa utformning och konstruktion vad avser installationer för styr- regler- och övervakningssystem med hänsyn till programhandlingar. I bygghandlingsskedet inhämtas projekteringsunderlag, detaljprojekteras installationer för styr- regler- och övervakningssystem i samråd med beställare och berörda parter med beräkningar, arbetsbeskrivningar och ritningar samt upprättas bygg-PM.

Handlingar upprättas enligt en handlingsförteckning och utförs enligt bygghandlingar 90's riktlinjer.

Ev uppföljning under produktionsskedet sker enligt särskild överenskommelse.

Projektering Anläggnings-va

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Projektledning

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Utredning Inneklimat

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Analyser, Leveranssäkerhet Fjärrvärme

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Drift- och underhållsinstruktioner

Produktbeskrivning kommer inom kort.

Driftoptimering

Produktbeskrivning kommer inom kort.