Projektering

Projektering

I förstudie, systemskede och byggskede blir det tal om projektledning, projektering va-, värme-, ventilations-, styr-, regler och övervakningssystem, anläggnings va samt energi/energisamordning.

Tekniska resurser

VVS-Råd använder sig av den senaste tekniken när det gäller programvaror och övriga hjälpmedel för att kunna simulera respektive se utfall av föreslagna lösningar. I detaljprojekteringen används programvaror fullt kompatibla med vad beställaren så kräver samt i enlighet med myndighetskrav och branschstandard.

I förstudie- och systemskedet inhämtas problemställning och krav fastställs. I denna fas används programvaror och mätinstrument som:

  • Värmekamera för energi- och inneklimatutredningar
  • Luftflödesmätare och instrument för inneklimat inklusive analysverktyg för inneklimatutredningar
  • VIP Energy för energiberäkningar
  • Wikells kalkylprogram för kostnadskalkyler

Under projekteringsfasen detaljstuderas föreslagna lösningar med hjälp av på marknaden lämpliga beräkningsprogram. Detta för att kunna simulera funktion respektive utfall av föreslagna lösningar. Projektering sker huvudsakligen i CAD-miljö där vi använder oss av följande hjälpmedel:

  • MagiCAD Schematics för schemaritning och driftkort.
  • MagiCAD VVS för AutoCAD för ritningar i 3D
  • Beskrivningsverktyg – Svensk Byggtjänst, för framtagande av beskrivning enligt AMA.

I produktionsskede åtar vi oss roller som kontrollanter för utförandekontroller samt som installationssamordnare.

Yrkesmässiga resurser

VVS-Råd innehar lämplig personal för mätning och injustering och om så krävs så tillhandahålls kompetens som underkonsult.

VVS-Råd innehar lämplig personal för ändamålet projektering och består av civilingenjörer, ingenjörer och tekniker med specialkompetens inom energi, värme, sanitet och ventilation med inneklimat. Med nuvarande personalstyrka så finns överkapacitet för nya uppdrag och om behovet ökar så regleras det genom anställningar alternativt inhyrning av underkonsulter.

Produkter

Projektering VA-system

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.

Projektering Värmesystem
Projektering Ventilationssystem
Projektering Styr-, Regler- och Övervakning - VVS
Projektering Anläggnings-va
Projektledning
Utredning Inneklimat
Kalkylunderlag Va, Värme, Ventilation
Analyser, Leveranssäkerhet Fjärrvärme
Drift- och underhållsinstruktioner